Voorwaarden

Intellectum

Algemene voorwaarden

Versie geldig vanaf 29 maart 2023

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Intellectum waarbij zij als verkoper van een product of aanbieder van een training/coaching bij betrokken is. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de website van Intellectum.

1.2 Door de aankoop van een fysiek, digitaal of online product of de acceptatie van een offerte voor een training/coaching, geeft de afnemer te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

1.3 Algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de afnemer of van derden worden niet door Intellectum erkend, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • product: fysiek, digitaal of online (les)materiaal;
 • dienst: training of mentoring/coaching;
 • training/coaching; training, begeleiding of mentoring/coaching;
 • afnemer: de koper van een fysiek, digitaal of online product of degene die de training/coaching bestelt;
 • eindgebruiker: leerkracht of persoon die in dienst is bij de afnemer of in opdracht van de afnemer onderwijs verzorgt; privé personen of hun wettelijke vertegenwoordigers.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Intellectum en afnemer zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

2. Aanbod

2.1 Prijzen op de website zijn in euro’s en – voor zover van toepassing – inclusief BTW.

2.2 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en gegevens over afmetingen en kleuren op de website van Intellectum zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.3 Intellectum kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Totstandkoming overeenkomst

Fysieke, digitale of online producten

3.1 De overeenkomst van koop komt tot stand door aanvaarding van het aanbod op de website of zoals toegezonden. Deze aanvaarding blijkt uit de betaling of uit een andere gedraging waaruit die aanvaarding kan worden afgeleid.

Trainingen/mentoring/coaching

3.2 De overeenkomst van opdracht komt tot stand door aanvaarding van de offerte. De aanvaarding kan blijken uit een e-mail waarin de afnemer meldt akkoord te gaan met de offerte.

4. Ontbinding bij koop

Digitale en online producten

4.1 De digitale en online producten van Intellectum zijn na betaling direct te downloaden/toegankelijk. De aankoop van een digitaal of online product is om die reden definitief, er is geen herroepingsrecht. Digitale en online producten kunnen dus niet geretourneerd of geruild worden.

Fysieke producten

4.2 De afnemer heeft het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden terug te sturen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan Intellectum heeft teruggezonden, is de koop niet te herroepen.

4.3 De afnemer is verplicht, alvorens over te gaan tot terugzending, binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Intellectum van de herroeping. Bij onduidelijkheid dient de afnemer te bewijzen dat het product tijdig is teruggestuurd.

4.4 De terugzending komt voor rekening en risico van de afnemer.

4.5 Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien een product bij de afnemer is gebruikt of op enige wijze beschadigd is geraakt, vervalt het recht op herroeping.

4.6 Bij terugzending onder die hiervoor vermelde voorwaarden, betaalt Intellectum binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief de gefactureerde verzendkosten terug.

5. Licenties

5.1 Een licentie gaat in zodra de betaling van de betreffende module(s) is verwerkt.

5.2 Een proeflicentie (c.q. gratis aangeboden content door Intellectum ) geeft een recht op het gebruik van het online product voor de duur van 2 maanden. Deze periode eindigt 2 maanden later, op dezelfde dag binnen die maand.

Per school/organisatie/bovenschoolse of externe (plus)klas kan er slechts één keer een proeflicentie per gratis content worden aangeschaft.

5.3 Een licentie geeft een recht op het gebruik van het bestelde online product voor de duur van 3 of 6 maanden of 1 jaar (afhankelijk van het product).

5.4 Een schoollicentie kan worden opgezegd uiterlijk 1 maand voor het einde van de licentie. Blijft opzegging achterwege, dan wordt de licentie verlengd met een jaar.

5.5 Een schoollicentie kan na het eerste jaar per kwartaal worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Het resterende bedrag dat reeds is betaald, zal worden teruggestort.

5.6 U geeft Intellectum toestemming om uw betaalmethode(n) op te slaan en uw betaalmethode(n) automatisch te gebruiken totdat u opzegt.

5.7 Het tarief van een licentie kan jaarlijks wijzigen.

5.8 Wanneer niet betaald is/wordt, zal de licentie worden opgeschort.

6. Gebruiksvoorwaarden fysieke, digitale of online producten

6.1 De aanschaf van een digitaal of online product van Intellectum geeft een gebruiksrecht door één school of instantie, dan wel bij particulier gebruik door één persoon. Bij gebruik door meerdere scholen binnen een scholenkoepel, moet voor elke school die het betreffende product gebruikt een digitaal of online product worden gekocht. Wanneer een digitaal of online product wordt gekocht voor gebruik door een bovenschoolse of overkoepelende groep leerlingen (bovenschoolse of externe plusklas), is het niet toegestaan het product ook in gebruik te geven aan de scholen waar die leerlingen vandaan komen.

6.2 De aanschaf van een digitaal of online product geeft het recht het product te laten gebruiken door meerdere leerkrachten of personen die in dienst zijn bij die ene school – zoals bedoeld in lid 6.1 – of die in opdracht van die school het onderwijs verzorgen.

6.3 Het is niet toegestaan fysieke, digitale of online producten te kopiëren, om te zetten in een ander bestandsformat, te verkopen, uit te lenen, te delen of door te sturen. Digitale en online producten zijn niet overdraagbaar.

6.4 Het is toegestaan om onderdelen uit de digitale leeromgeving te kopiëren voor de gebruiker. Het betreft printbladen waarbij dit expliciet vermeld wordt in de digitale leeromgeving.

6.5 Het is niet toegestaan uit een digitaal of online product afbeeldingen van personen te kopiëren of te verspreiden.

6.6 De digitale en online producten die Intellectum ter beschikking stelt, zijn auteursrechtelijk beschermde werken. De auteursrechten op de digitale en online producten berusten bij Intellectum .

6.7 Afnemer en eindgebruikers zijn verplicht inloggegevens geheim te houden en niet aan een derde ter beschikking te stellen of kenbaar te maken. Bij schending van deze bepaling wordt de licentietoegang geblokkeerd.

7. Gebruik leeromgeving

7.1 Het is niet toegestaan om binnen de leeromgeving handelingen uit te voeren waardoor de leeromgeving of het online product wordt verwerkt, aangepast of beperkt, zoals door middel van een computercode. Dit is strafrechterlijk navolgbaar.

7.2 Het is niet toegestaan technische beveiligingen te verwijderen of te omzeilen. Dit is strafrechterlijk navolgbaar.

8. Garantie en conformiteit

8.1 Intellectum spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar trainingen/mentoring/coaching en producten. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop Intellectum geen invloed uit kan oefenen. Intellectum kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte trainingen/mentoring/coaching of van geleverde producten.

8.2 Intellectum staat ervoor in dat de producten en diensten voldoen aan:

 • de overeenkomst;
 • de specificaties die in het aanbod zijn vermeld;
 • de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid;
 • de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften zoals die gelden op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

8.3 Intellectum kan trainingen/mentoring/coaching onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren door medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Intellectum , of zonodig door derden. Intellectum laat haar trainingen/mentoring/coaching uitvoeren door personen die een ruime praktijkervaring hebben in het onderwijs en beschikken over relevante en actuele onderwijswetenschappelijke inzichten.

8.4 De afnemer is verplicht geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat een geleverd product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper deze gebreken onmiddellijk te melden aan Intellectum voordat deze worden teruggezonden aan Intellectum.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Intellectum worden gemeld.

Terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Het recht tot ingebrekestelling en terugzending vervalt geheel als de producten in gebruik worden genomen of worden beschadigd nadat de gebreken of beschadiging zijn geconstateerd.

8.5 De inhoud van een online product kan zonder toestemming van de afnemer door Intellectum worden gewijzigd in een nieuwe versie van het product. Intellectum streeft naar verbeteringen van het online product en spant zich ervoor in dat een reeds in het onderwijs in gebruik genomen product alleen op ondergeschikte aspecten wordt gewijzigd.

8.6 Indien klachten van de afnemer door Intellectum gegrond worden bevonden, zal Intellectum naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een regeling over de schadevergoeding treffen. De aansprakelijkheid van Intellectum en dus de uit te keren schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag.

9. Annulering trainingen/mentoring/coaching

Bij organisatie door Intellectum

9.1 Annulering door Intellectum is mogelijk bij onvoorziene omstandigheden. Onvoorziene omstandigheden zijn onder meer:

 • onvoldoende inschrijvingen
 • het plotseling niet beschikbaar zijn van een trainer of cursuslocatie

Indien een training/coaching bij annulering door Intellectum niet doorgaat, wordt de afnemer daarover voor aanvang bericht en zal in eerste instantie naar een alternatief gezocht worden. Indien dat niet mogelijk blijkt dan zal volledige restitutie van de betaling plaatsvinden.

9.2 Annuleringen door de afnemer is mogelijk tot 2 weken voor de dag van de training/mentoring/coaching. Bij annulering minder dan 2 weken voor de training/mentoring/coaching is 50% van de prijs verschuldigd. Indien zonder annulering niemand verschijnt op de training/mentoring/coaching vindt geen teruggave van het inschrijfgeld plaats.

9.3 Een deelnemer kan zich laten vervangen door een ander.

Bij organisatie door de afnemer

9.4 Kan een training/mentoring/coaching door onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, zal de training/mentoring/coaching plaatsvinden op een andere datum die in onderling overleg wordt bepaald.

10. Overmacht

10.1 Intellectum is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomst niet kan worden nagekomen als gevolg van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak en elke omstandigheid die in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

10.3 Als overmacht geldt onder meer:

 • vertraging bij of nalatigheden door toeleveranciers van Intellectum ;
 • storingen in het internet;
 • storingen in de elektriciteit;
 • storingen in e-mailverkeer;
 • storingen of wijzigingen in door derden geleverde elektronische diensten en technologie;
 • vertraging door bezorgdienst of koerier;
 • werkstakingen of overheidsmaatregelen;
 • ziekte van personeel.

10.4 Intellectum behoudt zich bij overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Intellectum bij overmacht verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.5 Indien Intellectum bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van Intellectum beperkt tot het leveren van een vervangend product, dan wel in geval van een ondeugdelijke levering, tot terugbetaling van het bedrag dat door de afnemer is betaald.

11.2 Intellectum is niet aansprakelijk tegenover de afnemer voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de afnemer of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Intellectum .

11.3 Intellectum is niet aansprakelijk voor:

 • schade die had kunnen worden voorkomen door toezicht op een minderjarige;
 • schade die het gevolg is van het gebruik van een product op een andere manier dan de bedoeling is;
 • schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door Intellectum belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden;
 • schade die het gevolg is van een tekortkoming van de afnemer of derden;
 • indirecte schade, daaronder ook begrepen gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

11.4 De afnemer is aansprakelijk voor schade aan de server, leeromgeving of online product die wordt veroorzaakt door computercodes die afkomstig zijn van applicaties of netwerken van de afnemer.

11.5 De aansprakelijkheid van Intellectum  en dus de uit te keren schadevergoeding is steeds beperkt tot het maximale bedrag dat in het betreffende geval aan de afnemer is gefactureerd.

12. Betaling Training/Mentoring/Coaching/Online lesmateriaal

12.1 Afnemer is verplicht de factuur van Intellectum te voldoen binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat.

De kosten voor de online modules dienen vooraf voldaan te worden; zodra de betaling is geschied, ontvangt de afnemer de licentietoegang tot de afgenomen module.

12.2 De kosten verbonden aan de invordering of incasso komen voor rekening van de afnemer.

13. Gegevensbeheer

13.1 Bij sluiting van een overeenkomst met Intellectum worden de gegevens van de afnemer opgenomen in het klantenbestand van Intellectum. Intellectum houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties / AVG en verstrekt deze gegevens niet aan derden. Het privacybeleid van Intellectum  is te vinden op de website.

13.2 Intellectum respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Vlaams recht van toepassing.

14.2 Van geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Turnhout (België) kennis, tenzij Intellectum er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen.